Home Di tích do ban quản lý trực tiếp Cụm di tích QGĐB Hồ Hoàn Kiếm - Đền Ngọc Sơn Cụm di tích Quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm – Đền...

Cụm di tích Quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm – Đền Ngọc Sơn

TT Tên di tích

Số Quyết định xếp hạng

Địa điểm

1 Cụm di tích quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn Xếp hạng Quốc gia đặc biệt di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn tại Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 09/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Phố Đinh Tiên Hoàng, phường Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
2  Di tích đền Bà Kiệu Di tích đền Bà Kiệu xếp hạng Cấp Quốc gia tại Quyết định số 226/QĐ/BT ngày 05/2/1994 của Bộ văn hóa -Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Phố Đinh Tiên Hoàng, phường Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
3 Tượng đài Vua Lê Khu di tích tưởng niệm Vua Lê là di tích thành phần thuộc chỉnh thể di tích Quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 09/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Số 16 phố Lê Thái Tổ, phường Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội