Home Giới thiệu CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Ban: gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 04 phòng chức năng (trong đó có 01 phòng Hành chính-Tổng hợp và 03 phòng chuyên môn) gồm:
+ Phòng Hành chính – Tổng hợp.
+ Phòng Nghiên cứu – Sưu tầm – Bảo Quản.
+ Phòng Nghiệp vụ cơ sở.
+ Phòng Quản lý và Phát huy giá trị di tích.