Home Giới thiệu THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN CHUNG
+ Thời kỳ Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội thuộc Sở văn hóa và thông tin Hà Nội.
     Theo Quyết định số 3147/QĐ-UB ngày 07 tháng 7 năm 1988 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ký quyết định chuyển phòng bảo tồn bảo tàng thành Ban Quản lý di tích và Danh thắng Hà Nội, trực thuộc Sở văn hóa và thông tin Hà Nội.
+ Thời kỳ Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội (nay là Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội)
     Theo Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Quyết định thành lập Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội (cũ) và Ban quản lý di tích Hà Tây. Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội. Trụ sở Ban đặt tại 90 phố Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
     Theo Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội.
* Vị trí và chức năng:
     Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi là di tích) thuộc địa bàn thành phố Hà Nội và các di tích quốc gia đặc biệt khác (nếu có) do Thành phố giao quản lý; tổ chức quản lý trực tiếp các di tích, công trình văn hóa thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội giao.
* Nhiệm vụ và quyền hạn:
(1) Trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
(2) Trực tiếp quản lý các di tích, công trình văn hoá thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội giao quản lý gồm:Di tích Quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn, Tượng đài Vua Lê; Di tích đền Bà Kiệu, Di tích tưởng niệm Bác Hồ tại Vạn Phúc – Hà Đông; Di tích 48 Hàng Ngang; Di tích 5D Hàm Long; Di tích 90 Thợ Nhuộm; Tượng đài Lý Thái Tổ và các do tích quốc gia đặc biệt khác (nếu có) do Thành phố giao quản lý.
(3) Tổ chức bảo quản, duy tu, bảo dưỡng định kỳ, đột xuất các di tích, công trình văn hóa được giao quản lý.
(4) Tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích; hoạt động dịch vụ tại các di tích, công trình được giao quản lý.
(5) Phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
(6) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, hội nghị phục vụ công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
(7) Phối hợp tổ chức sưu tầm tư liệu, hệ thống hoá tư liệu liên quan đến việc bảo vệ và phát huy giá trj di tích thuộc thành phố Hà Nội, phối hợp với UNBD các quận, huyện, thị xã, bổ sung hồ sơ hiện vật, dị vật, bảo vật quốc gia tại các di tích thuộc thành phố Hà Nội.
(8) Phối hợp tổ chức quản lý, bảo quản, lưu trữ, khai thác, phát huy giá trị hồ sơ di tích, hiện vật trong các di tích thuộc thành phố Hà Nội.
(9) Phối hợp tổ chức thực hiện điều tra, phát hiện, thống kê, kiểm kê, đánh giá, phân loại, lập danh mục các di tích thuộc thành phố Hà Nội.
(10) Phối hợp tổ chức lập hồ sơ tư liệu di tích; phối hợp lập hồ sơ xếp hạng di tích; hồ sơ khoa học hiện vật trong các di tích thuộc thành phố Hà Nội.
(11) Phối hợp hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích thuộc thành phố Hà Nội.
(12) Tổ chức các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hoá, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy, khai thác giá trị di sản, di tích với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.
(13) Tham mưu thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao, phù hợp với quy định hiện hành.
(14) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự; quản lý hồ sơ gốc của cán bộ viên chức đơn vị; thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.
(15) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
(16) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội giao.